ข่าว : นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลขนอม

รายละเอียด  : ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     

     
เป้าหมาย : ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวก ความต้องการของประชาชน และเป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต
     

     
๑.๑ พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การดำเนินการถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ คุ้มค่า ได้มาตรฐานตรงต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
     

     
๑.๒ สนับสนุนดำเนินการให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ราชการ ชุมชน ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ถนนคลอง และสวนสาธารณะเทศบาลให้สวยงามสะอาด ตามแนวทางพัฒนา ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
     

     
๒. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
     

     
เป้าหมาย : พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสมดุล เข้าถึงศาสนา มีคุณธรรม นำความรอบรู้ มีสัมมาอาชีพ เน้นการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรมด้านอินทรีย์ มีความมั่นคงในชีวิต พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สงบเรียบร้อยและแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและอยู่อย่างเป็นสุข
     

     
๒.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา
     

     
๒.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอมให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพในการจัดการเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อการก้าวไปสู่การศึกษาในระดับพื้นฐานต่อไป
     

     
๒.๑.๒ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแก่สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในทุกระดับ
     

     
๒.๑.๓ สนับสนุนส่งเสริมองค์กรรัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนกิจกรรมเพื่อเสริมเด็กและเยาวชนนักเรียนที่ขาดทางการศึกษา
     

     
๒.๑.๔ จัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชน
     

     

     
๒.๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     

     
๒.๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อเป็นสถานที่รวมการจัดการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนแบบครบวงจร เช่น จัดให้มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ทุกกลุ่ม เพศ วัย โดยเฉพาะการตรวจวัดความดันเบาหวานให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป
     

     
๒.๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     

     
๒.๒.๓ ดำเนินการและสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อันตราย และโรคไม่ติดต่ออันตรายตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
     

     
๒.๒.๔ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเชื่อมโยงกับงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
     

     
๒.๓ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
     

     
๒.๓.๑ สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกายทุกประเภท การจัดการแข่งขันกีฬามุ่งความเป็นเลิศทั้งในและนอกชุมชน ตลอดจนการดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับเล่นกีฬา วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬาแก่ชุมชน กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
     

     
๒.๓.๒ สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่องค์กรรัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     

     
๒.๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
     

     
๒.๔.๑ พัฒนาปรับปรุงการตั้งชุมชนให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     

     
๒.๔.๒ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชนผู้ อาสาพัฒนาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบวิธีการ ประสิทธิภาพในบทบาทภาวะผู้นำและการขับเคลื่อนชุมชนของตนเองไปสู่ทิศทางของกระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
     
๒.๔.๓ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมกำหนดความต้องการร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบและกลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชน และภาคประชาคม
     

     
๒.๔.๔ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มและภาคแข็ง
     

     
๒.๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม
     

     
๒.๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการและบทบาทของตำรวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน การให้บริการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายและการจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ และทันสมัย ตลอดทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่อปพร. และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขวัญกำลังใจและความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติหน้าที่
     

     
๒.๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน และมาตรการในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
     

     
๒.๕.๓ สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง
     

     
๒.๖ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
     

     
๒.๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณีทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศาสนาสถานทุกศาสนา เพื่อควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     

     
๒.๖.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่าง ๆ แก่องค์กรรัฐเอกชน กลุ่มองค์กรประชาชนที่เกี่ยวข้อง
     

     
๒.๗ การพัฒนาด้านสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์
     

     
๒.๒.๑ ให้การสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กผู้ประสบภัย ยากไร้ โดยการดำเนินสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ
     

     
๒.๘ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
     
๒.๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
     

     
๒.๔.๒ จัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
     

     
๓. นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
     

     
เป้าหมาย : รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
     

     
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลให้สวยงามและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนอย่างทั่วถึง
     

     
๓.๒ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาดระบบการบำบัดฟื้นฟูน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำ
     

     
๓.๓. พัฒนาปรับปรุงการรักษาภูมิทัศน์ในชุมชนและในสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ลำคลอง เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่อาศัย ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานในชุมชน
     

     
๓.๔ ปรับปรุงบำรุงรักษาบำบัดฟื้นฟูตลอดทั้งการเฝ้าระวังการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม
     

     
4. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     

     
เป้าหมาย : เศรษฐกิจในชุมชนมีความสมดุลมีคุณภาพเสถียรภาพ และเป็นธรรม ประชาชนมีรายได้พึ่งตนเองได้ เน้นการส่งเสรอมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
     

     
๔.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำและมีโอกาสในการประกอบอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจุดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่
     

     
๔.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพและสร้างราย ได้แก่ ประชาชนในชุมชน
     
๔.๓ บริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลขนอมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากที่สุดตลอดจนการสนับสนุนและให้โอกาสในกรประกอบอาชีพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
     

     
๔.๔ เสริมสร้างการจ้างงานในท้องถิ่นผ่านโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
     

     
๔.๕ พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขอระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน
     

     
5. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     

     
เป้าหมาย : พัฒนาองค์กรท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ และการปฏิบัติหน้าที่และพันธกิจขององค์กร ตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงในสภาพปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี มีการดำเนินการดังนี้
     

     
๕.๑ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม
     

     
๕.๒ พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลขนอมในทุกระดับประเภท และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบวิธีการและการพัฒนาปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรในการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
     

     
๕.๓ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบวิธีการ เพื่อการนำเสนอสิ่งที่ดีมีประโยชน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วทั่วถึง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน สังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การดำเนินการของเทศบาลตำบลขนอมได้ในทุกระดับขั้นตอน
     

     
๕.4 พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การจัดให้มีศูนย์การบริการประชาชน ๒๔ ชม. ทั้งในและนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนทั้งกรณีปกติและการแจ้งเหตุการณ์ตลอดจนการเตริมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
     

     
๕.๕ สนับสนุนส่งเสริม ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรประชาชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมเพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นในองค์รวม
     

     
นางพรรณสิริ บำรุง
     
นายกเทศมนตรีตำบลขนอมผู้แจ้งข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขนอม ประกาศเมื่อ :