คำแถลงนโยบายนายก ฯ
คำแถงนโยบายการบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม
โดย นางพรรณสิริ บำรุง นายกเทศมนตรีตำบลขนอม
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม วันที่ 8 มิถุนายน 2564
 

      เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในวันนี้ดิฉันจะได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขนอม  โดยกำหนดให้มี  5 ด้าน
      1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป้าหมาย : ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความ สะดวก ความต้องการของประชาชน และเป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต
      ๑.๑ พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การดำเนินการถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ คุ้มค่า ได้มาตรฐานตรงต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
      ๑.๒ สนับสนุนดำเนินการให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคใช้ ทั่วถึงทุกครัวเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ราชการ ชุมชน ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ถนนคลอง และสวนสาธารณะเทศบาลให้สวยงามสะอาด ตามแนวทางพัฒนาชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
      2. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเป้าหมาย : พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสมดุล เข้าถึงศาสนา มีคุณธรรม นำความรอบรู้ มีสัมมาอาชีพ เน้นการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรมด้านอินทรีย์ มีความมั่นคงในชีวิต พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สงบเรียบร้อยและแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและอยู่อย่างเป็นสุข
      ๒.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา
      ๒.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอมให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพในการจัดการเด็ก        ปฐมวัยให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อการก้าวไปสู่การศึกษาในระดับพื้นฐานต่อไป
      ๒.๑.๒ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแก่สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ        แก่ประชาชนในทุกระดับ
      ๒.๑.๓ สนับสนุนส่งเสริมองค์กรรัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  กับการศึกษาตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
      ๒.๑.๔ จัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชน
      ๒.๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
      ๒.๒.๑ จัดให้มีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเพื่อเป็นสถานที่รวมการจัดการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนแบบครบวงจร เช่น จัดให้มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ทุกกลุ่ม เพศ วัย โดยเฉพาะการตรวจวัดความดัน เบาหวานให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป
      ๒.๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      ๒.๒.๓ ดำเนินการและสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อันตราย และโรคไม่ติดต่ออันตรายตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
      ๒.๒.๔ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเชื่อมโยงกับงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
      ๒.๓ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
      ๒.๓.๑ สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกายทุกประเภท การจัดการแข่งขันกีฬามุ่งความเป็นเลิศทั้งในและนอกชุมชน ตลอดจนการดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับเล่นกีฬา วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬาแก่ชุมชน กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
      ๒.๓.๒ สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่องค์กรรัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      ๒.๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
      ๒.๔.๑ พัฒนาปรับปรุงการตั้งชุมชนให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ๒.๔.๒ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชนผู้อาสาพัฒนาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบวิธีการ ประสิทธิภาพในบทบาทภาวะผู้นำและการขับเคลื่อนชุมชนของตนเองไปสู่ทิศทางของกระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
      ๒.๔.๓ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมกำหนดความต้องการร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบและกลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชน และภาคประชาคม
      ๒.๔.๔ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
      ๒.๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม
      ๒.๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการและบทบาทของตำรวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน การให้บริการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายและการจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ และทันสมัย ตลอดทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่อปพร. และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขวัญกำลังใจและความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติหน้าที่
      ๒.๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน และมาตรการในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
      ๒.๕.๓ สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง
      ๒.๖ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
      ๒.๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณีทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศาสนาสถานทุกศาสนา เพื่อควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว                                         
      ๒.๖.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่าง ๆ แก่องค์กรรัฐเอกชน กลุ่มองค์กรประชาชนที่เกี่ยวข้อง
      ๒.๗ การพัฒนาด้านสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์
      ๒.๒.๑ ให้การสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กผู้ประสบภัย ยากไร้ โดยการดำเนินสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ
      ๒.๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
      ๒.๔.๒ จัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
      3.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป้าหมาย : รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
      ๓.๑ พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลให้สวยงามและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนอย่างทั่วถึง
      ๓.๒ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาดระบบการบำบัดฟื้นฟูน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำ                                         
      ๓.๓. พัฒนาปรับปรุงการรักษาภูมิทัศน์ในชุมชนและในสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ลำคลอง เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่อาศัยตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานในชุมชน
      ๓.๔ ปรับปรุงบำรุงรักษาบำบัดฟื้นฟูตลอดทั้งการเฝ้าระวังการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม
      4. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป้าหมาย : เศรษฐกิจในชุมชนมีความสมดุลมีคุณภาพเสถียรภาพ และเป็นธรรม ประชาชนมีรายได้พึ่งตนเองได้ เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
      ๔.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำและมีโอกาสในการประกอบอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่
      ๔.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพและสร้างราย ได้แก่ ประชาชนในชุมชน
      ๔.๓ บริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลขนอมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากที่สุดตลอดจนการสนับสนุนและให้โอกาสในการประกอบอาชีพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
      ๔.๔ เสริมสร้างการจ้างงานในท้องถิ่นผ่านโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
      ๔.๕ พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน
      5.นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารเป้าหมาย : พัฒนาองค์กรท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ และการปฏิบัติหน้าที่และพันธกิจขององค์กร ตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงในสภาพปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี มีการดำเนินการดังนี้
      ๕.๑ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม
      ๕.๒ พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลขนอมในทุกระดับประเภท และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบวิธีการและการพัฒนาปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรในการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
      ๕.๓ พัฒนาปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบวิธีการเพื่อการนำเสนอสิ่งที่ดีมีประโยชน์การติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีความสะดวก รวดเร็วทั่วถึง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การดำเนินการของเทศบาลตำบลขนอมได้ในทุกระดับขั้นตอน
      ๕.๔ พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การจัดให้มีศูนย์การบริการประชาชน ๒๔ ชม. ทั้งในและนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนทั้งกรณีปกติและการแจ้งเหตุการณ์ตลอดจนการเตริมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
      ๕.๕ สนับสนุนส่งเสริม ประสานงานกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรประชาชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมเพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นในองค์รวม               
ดิฉันและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลขนอมและจะนำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผล โดยจะขอทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม  มุ่งเน้นการทำงานที่คน  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขนอมทั้งชุมชนและภาคต่างๆ รณรงค์ช่วยกันขับเคลื่อน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและความต้องการของพี่น้องประชาชน หากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นได้โปรดอย่าเกรงใจ  กรุณาแจ้งให้ดิฉันทราบได้ซึ่งดิฉันได้จัดทำโครงสร้างของคณะผู้บริหารไว้ ดังนี้                                                                                   
            1. นายพายุศักดิ์  ตุลาพันธ์      เป็น รองนายกเทศมนตรี
            2. นายวิชาญ  เถาว์มูล           เป็น รองนายกเทศมนตรี
            3. นายชัยยุทธ  พัฒน์ทอง       เป็น เลขานุการรองนายกเทศมนตรี
            4. นางเยาวลักษณ์ เพชราภรณ์ เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
      ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  3  พฤษภาคม 2564  ภายใต้ พันธสัญญา  “ทำจริง โปร่งใส ตั้งใจพัฒนา” จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                      

 
  ขอบคุณค่ะ