ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะมูลฝอยและห้ามให้อาหารวัตว์บริเวณสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลขนอม
  รายละเอียด : เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะมูลฝอย และห้ามให้อาหารสัตว์บริเวณสถานที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลตำบลขนอม
..............................................................
ด้วยเทศบาลตำบลขนอม ได้ตรวจสอบพบว่ามีการทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณริมทาง ถนน คู คลอง และที่สาธารณะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและก่อให้เกิดความรำคาญจากกลิ่นเหม็นแก่ประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีประชาชนนำอาหารหรือเศษอาหารมาให้สัตว์ เช่น นก แมว สุนัข และลิง ในบริเวณที่สาธารณะหรือที่เอกชน ทำให้สัตว์ดังกล่าวมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สกปรก กลิ่นเหม็น ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่เดินทางผ่านไปมา เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลตำบลขนอม จึงขอความร่วมมือทุกท่านห้ามนำอาหารหรือเศษอาหารให้กับสัตว์ทุกชนิด และห้ามทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะ เว้นแต่ที่เทศบาลตำบลขนอมจัดเตรียมไว้
หากเทศบาลตำบลขนอม ตรวจสอบพบว่า
1. มีการทิ้งขยะไม่เป็นตามที่กำหนด เทศบาลตำบลขนอมมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 32 ต้องระวางโทษตามาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
2. มีการให้อาหารหรือเศษอาหารให้กับสัตว์ เทศบาลตำบลขนอม มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 ต้องระวางโทษตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 31 และมาตรา 32 ต้องระวางโทษตามาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565

f5014e94196cd55f2ff080c95b547da1.jpg
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน