ข่าว : ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด  : http://www.khanomcity.go.th/datacenter/doc_download/a_060916_090622.pdfผู้แจ้งข่าว : ผู้ดูแลระบบ ประกาศเมื่อ :