คำแถลงนโยบายนายก ฯ
คำแถงนโยบายการบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม
โดย นายประสิทธิ์ เพชราภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลขนอม
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
  เรียน
     ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลขนอมที่เคารพเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลและพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลขนอมที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่ในและนอกห้องประชุมแห่งนี้
ตลอดท่านที่อยู่ทางบ้านซึ่งกำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลขนอมอยู่ในขณะนี้ โดยกระผมนายประสิทธิ์ เพชราภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลขนอม ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลขนอมที่เคารพรักทุกท่านเพื่อที่จะได้ทราบโดยทั่วกัน

     ก่อนอื่นกระผมใคร่ที่จะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลขนอมทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2553 ครั้งที่ผ่านมากันอย่างมากมาย
และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนมอบโอกาสและไว้วางใจให้กับกระผมและสมาชิกกลุ่มรักษ์ขนอมในครั้งนี้ กระผมขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับหน้าใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลขนอมของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ สอดคล้องและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง

     ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้จัดให้มี การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2553 ครั้งที่ผ่านมา ผลปรากฎว่ากระผมนายประสิทธิ์ เพชราภรณ์ เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด และคณะกรรมการเลือกตั้งได้พิจารณาผลการเลือกตั้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จึงมีมติในที่ประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์โดยวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้ทำการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งที่ 117/2553 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 โดยให้กระผมนายประสิทธิ์ เพชราภรณ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขนอม ท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดังนั้นในวันนี้ โอกาสนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขนอมแห่งนี้
กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลขนอม
จะได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขนอมทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ กำหนดว่า ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
ให้กระทำโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกจ่ายให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมในวันนั้นด้วย ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้กับเลขานุการสภาเทศบาลฯเพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้วและในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้ขออนุญาตประธานสภาเทศบาล ในการจัดให้มีการถ่ายทอดเสียงระบบไร้สายของเทศบาลตำบลขนอม เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลขนอมได้รับทราบโดยทั่วถีงกัน

     ท่านประธานสภาฯที่เคารพ การจัดทำนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมที่กระผมจะแถลงต่อสภาเทศบาลฯแห่งนี้
ในวันนี้นั้นนอกจากจะจัดทำขึ้นมาบนพื้นฐานและแนวคิดของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนาสังคมเป็นที่ตั้งและความต้องการที่จะทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้ว
กระผมยังได้นำเอาข้อมูลที่เป็นจริงในสภาพปัจจุบัน ที่ได้จากการประชุมสัมมนาหารือร่วมกัน คณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนและบุคลากรในระดับต่างๆ ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มประชาชนในรูปแบบต่างๆ มาเป็นแนวทางและเป็นสาระสำคัญในการจัดทำนโยบายการพัฒนาในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะได้สอดคล้องและตรงต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนชาวเทศบาลตำบลขนอมโดยแท้จริง
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมกำหนดให้มีการดำเนินการใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

1 นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     เป้าหมาย : ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวก ความต้องการของประชาชน และเป็นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบเศรษฐกิจในอนาคต
          1.1 พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การดำเนินการถูกต้องตามแผนปฎิบัติการ คุ้มค่าได้มาตรฐานตรงต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
          1.2 สนับสนุนดำเนินการให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ราชการ ชุมชน ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ถนน คลอง และสวนสาธารณะเทศบาลให้สวยงามสะอาด ตามแนวทางพัฒนา ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
          1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนดำเนินการให้มีป้ายเครื่องหมายบอกสถานที่เส้นทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนทั่วไป
          1.4 พัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันภัยทางธรรมชาติและการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน
          1.5 จัดทำผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวมเทศบาล ให้สอดคล้องกับผังเมืองจังหวัด

2 นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
     เป้าหมาย : พัฒนาคนให้มีคุณภาวะดี จิตใจ กาย สติปัญญา มีความสมดุลย์ เข้าถึงศาสนา มีคุณธรรม นำความรอบรู้ มีสัมมาอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สงบและแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
          2.1 การพัฒนาด้านการศึกษา
          2.1.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขนอมให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพในการจัดการเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อการก้าวไปสู่การศึกษาในระดับพื้นฐานต่อไป
          2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแก่สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเสริมทักษะในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในทุกระดับ
          2.1.3 สนับสนุนส่งเสริมองค์กรรัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนกิจกรรมเพื่อเสริมเด็กและเยาวชนนักเรียนที่ขาดทางการศึกษา
          2.1.4 จัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชน
          2.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
          2.2.1จัดให้มีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเพื่อเป็นสถานที่รวมการจัดการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนแบบครบวงจรเช่น จัดให้มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ทุกกลุ่ม เพศ วัย โดยเฉพาะการตรวจวัดความดัน เบาหวานให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป
          2.2.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการปฎิบัติการเชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          2.2.3 ดำเนินการและสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อันตราย และโรคไม่ติดต่อแต่อันตราย ตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
          2.2.4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเชื่อมโยงกับงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
          2.3 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
          2.3.1 สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกายทุกประเภท การจัดการแข่งขันกีฬามุ่งความเป็นเลิศทั้งในและนอกชุมชน ตลอดจนการดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับเล่นกีฬา วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬาแก่ชุมชน กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
          2.3.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่องค์กรรัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          2.4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
          2.4.1 พัฒนาปรับปรุงการตั้งชุมชนให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          2.4.2 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน ผู้อาสาพัฒนาท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบวิธีการ ประสิทธิภาพในบทบาทภาวะผู้นำและการขับเคลื่อนชุมชนของตนเองไปสู่ทิศทางของกระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
          2.4.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมกำหนด ความต้องการร่วมกันปฎิบัติและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบและกลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม
          2.4.4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
          2.5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม
          2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการและบทบาทของตำรวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน การให้บริการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายและการจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอและทันสมัย ตลอดทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่ อปพร. และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขวัญกำลังใจและความเข้มแข็งของผู้ปฎิบัติหน้าที่
          2.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชนและมาตรการในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
          2.5.3 สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง
          2.6 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
          2.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณีทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถานทุกศาสนาเพื่อควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          2.6.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ แก่องค์กรรัฐเอกชน กลุ่มองค์กรประชาชนที่เกี่ยวข้อง
          2.7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์
          2.7.1 ให้การสงเคราะห์ผู้พิการ สูงอายุ เด็ก ผู้ประสบภัย ยากไร้ โดยการดำเนินสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ
          2.8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
          2.8.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
          2.8.2 จัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว

3 นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
          เป้าหมาย : รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
          3.1 พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลให้สวยงามและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนอย่างทั่วถึง
          3.2 พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด ระบบการบำบัดฟื้นฟูน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำ
          3.3 พัฒนาปรับปรุงการรักษาภูมิทัศน์ในชุมชนและในสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ลำคลอง เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่อาศัย ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานในชุมชน
          3.4 ปรับปรุงบำรุงรักษาบำบัดฟื้นฟูตลอดทั้งการเฝ้าระวังการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
         เป้าหมาย : เศรษฐกิจในชุมชนมีความสมดุลย์ มีคุณภาพเสถียรภาพ และเป็นธรรม ประชาชนมีรายได้พึ่งตนเองได้ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
         4.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำและมีโอกาสในการประกอบอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจุดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อไห้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่
         4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน
         4.3 บริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลขนอมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากที่สุด ตลอดจนการสนับสนุนและให้โอกาสในกรประกอบอาชีพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
         4.4 เสริมสร้างการจ้างงานในท้องถิ่นผ่านโครงการต่างๆของเทศบาลและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
         4.5 พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขอระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน
5 นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
         เป้าหมาย : พัฒนาองค์กรท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะและการปฎิบัติตามหน้าที่และพันธกิจขององค์กรตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงในสภาพปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
มีการดำเนินการดังนี้
         5.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม
         5.2 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลขนอมในทุกระดับประเภท และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบวิธีการและการพัฒนาปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรในการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
         5.3 พัฒนาปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบวิธีการ เพื่อการนำเสนอสิ่งที่ดีมีประโยชน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน สังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการของเทศบาลตำบลขนอมได้ในทุกระดับขั้นตอน
         5.4 พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม การจัดให้มีศูนย์การบริการประชาชน 24 ชม. ทั่งในและนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนทั้งกรณีปกติและการแจ้งเหตุการณ์ตลอดจนการเตริมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
         5.5 สนับสนุนส่งเสริม ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรประชาชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นในองค์รวม
ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ จะอย่างไรก็แล้วแต่แนวนโยบายทั้ง 5 ด้าน ที่กระผมได้แถลงมาในข้างต้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของแผนพัฒนาเทศบาลในระยะ 3 ปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ของเทศบาลตำบลขนอม ซึ่งได้จัดทำขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่กระผมจะได้แถลงนโยบายอันนี้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมในทุกด้านมีความสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดในข้างต้น
ท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบว่า เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ที่ผ่านมากระผมได้แต่งตั้งคณะผู้ช่วยเหลือกระผมในการบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมจำนวน 4 ท่านดังนี้
         1. นายพิสุทธิ์ ฮั่นวัฒนวงศ์ เป็นรองนายกเทศมนตรี ลำดับที่ 1
         2. นายสันติรักษ์ ขนอม เป็นรองนายกเทศมนตรี ลำดับที่ 2
         3. นายธนศักดิ์ รองเมือง เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี
         4. นายพีรพล สุทธิบรรจง เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
         ทั้งนี้เพื่อให้การหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ให้ไว้ในวันนี้ ณ ที่ประชุมแห่งนี้ สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาและรองประธานเทศบาลตำบลขนอมที่ให้โอกาสกระผมได้แถลงนโยบายในวันนี้ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอมทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการประชุมและการทำหน้าที่ในฐานะผู้นำหรือเป็นตัวแทนของประชาชนโดยแท้จริงในวันนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและเหนือสิ่งอื่นใดคือประชาชนชาวเทศบาลตำบลขนอมที่ติดตามรับฟังการแถลงนโยบายของกระผมในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ

 
ขอขอบคุณครับ