คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)
173
08 ม.ค. 2564
2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
297
20 ธ.ค. 2562
3 คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลขนอม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
07 ส.ค. 2560
4 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
07 พ.ย. 2558
5 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
07 พ.ย. 2558
6 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
236
07 พ.ย. 2558
7 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
243
07 พ.ย. 2558
8 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
07 พ.ย. 2558
9 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ดาวน์โหลดเอกสาร
225
07 พ.ย. 2558
10 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
07 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13