กิจกรรม : โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลขนอม พ.ศ. 2562รายละเอียด :
    

โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลขนอม  พ.ศ. 2562

โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง

                     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)

 2. หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 หมวด ๓ การจัดทำแผนพัฒนา หมวด 4 การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ได้ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำ ส่งเสริม สนับสนุนท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนของท้องถิ่นเป็นหลัก เทศบาลตำบลขนอม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหารงานจากส่วนกลาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน ในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย

เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 หมวด ๓ การจัดทำแผนพัฒนา หมวด 4 การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เทศบาลตำบลขนอม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ขึ้น โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจึงจำเป็นต้องใช้เวทีประชาคม ในการรวบรวมโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ประเด็นปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และข้อจำกัดของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามภารกิจอันเป็นอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด (ปรากฏรายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2564  หน้า 146)

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรักและมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง

2) เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน

ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม

                     4) เพื่อให้เทศบาลตำบลขนอม  สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

/5) เพื่อให้.....

 

 

-2-

 

5) เพื่อให้เทศบาลตำบลขนอม มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

4. เป้าหมายของโครงการ

1) ประชาชนในชุมชน  จำนวน  6 ชุมชน

2) หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

5. วิธีดำเนินโครงการ

1) ขออนุมัติการจัดทำโครงการ

๒) ประชุมกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการ สถานที่ วัน และเวลา

๓) เชิญประชุม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการจัดทำโครงการฯ

๔) ดำเนินการจัดทำโครงการฯ

                        - ประชาคมระดับชุมชน เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

                        - หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น  ร่วมกันรวบรวมประเด็นข้อมูล ปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขนอม

                        - หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหา/ความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

6. สถานที่ดำเนินโครงการ

ที่ทำการชุมชนทั้ง 6 ชุมชน

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                    25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

8. งบประมาณดำเนินโครงการ

                    จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ตั้งไว้ 8,000 บาท โดยแยกเป็นรายการดังนี้

                    1.จัดทำป้ายโครงการฯ ป้ายประชุมคณะกรรมการฯ ในการจัดทำเวทีประชาคมและจัดทำแผนฯ เป็นเงินจำนวน  1,000 บาท

2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำเวทีประชาคม และการจัดทำแผนฯ    

เป็นเงินจำนวน  2,000  บาท

 

 /3.ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

 

3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดเวทีประชาคม ระดับชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทุกคณะ ในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาฯ

เป็นเงินจำนวน  5,000  บาท

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                    งานนโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลขนอม

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขนอม มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการเวทีประชาคมแบบประชารัฐ

11. ผู้เสนอโครงการ

 

                                                  (ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี                                                

                                                                                   (สุรศักดิ์  สิริปานเพชร)

                                                  ตำแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

12. ผู้พิจารณาโครงการ

 

                                                  (ลงชื่อ)                                                             

                                                                    (นายเฉลิมพล  ลีลากีรติกุล)

                                                   ตำแหน่ง    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

13. ผู้เห็นชอบโครงการ

 

                                                  (ลงชื่อ)                                                             

                                                                       (นายเสน่ห์  วิเชียร)

                                                  ตำแหน่ง       ปลัดเทศบาลตำบลขนอม

 

14. ผู้อนุมัติโครงการ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**